FA EN 021-26414034
» خدمات » روابط عمومی

روابط عمومی

روابط عمومی

  • اطلاع رسانی فعالیت های سازمان ها،ادارات و شرکت ها
  • تولید اخبار و پوشش های خبری برای صدا و سیما و جراید
  • تهیه بولتن، نشریه داخلی و سازمانی
  • کمک به همراهان در ارتباط موثر درون یا برون سازمانی
  • ارزیابی کمپین های تبلیغاتی و تعیین میزان انطباق آنها با اهداف و خط مشی سازمان، شرکت
  • آماده کردن متن سخنرانی ها و سازماندهی خبرنگارها برای مدیران ارشد سازمانی
  • توسعه و اجرای سیاست های جمع آوری کمک های مالی از طریق شناسایی و برقراری ارتباط با خیرین و بنگاه های داوطلبان کمک های مالی
  • نظارت بر حسن اجرای سیاست های سازمان ها و شرکت ها در حوزه روابط عمومی
  • ایجاد هماهنگی میان روابط عمومی شعب شرکت ها در استان ها و کشورهای مختلف
روابط عمومی